Strateginen suunnittelu

Yhteinen käsitys olemassaolosta

Yhdistys tarvitsee toimiakseen yhteisen käsityksen siitä, mitä varten yhdistys on olemassa, mitä se tavoittelee ja miten tavoitteeseen edetään. Näitä sanotaan missioksi, visioksi ja strategiaksi.

Strategiatyö

Strategiaan tiivistyy yhdistyksen toimijoiden näkemys siitä, keitä me olemme ja mihin olemme menossa. Strategia on yhdistyksen pitkän aikavälin suunnitelma.

– Avainsanoja: toimintaympäristö, perustehtävä, missio, visio ja strategia

Strategian laatimisen perusmallissa tehdään ainakin seuraavat asiat:

 • Toimintaympäristön ja kohde- ja sidosryhmien analyysi
 • Tulevaisuuskuvan luominen
  • Edellisen strategian arviointi
  • Mission ja perustehtävien varmistaminen: Mitä varten yhdistys on olemassa ja mitä se tekee?
  • Vision määrittely: Mikä on yhdistyksen tavoitekuva tulevaisuudessa?
  • Strategisten tavoitteiden valinta: Miten tavoitekuvaan edetään?
  • Strategisia tavoitteita vastaavien toimenpiteiden määrittely
 • Toimeenpanon suunnittelu
  • Vaiheet, vastuut ja aikataulutus
  • Tarvittavat resurssit
 • Tavoitteiden ja toimeenpanon seuranta ja arviointi

Menetelmiä

Toimintaympäristön analyysi

Toimintaympäristöllä tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, jotka vaikuttavat yhdistykseen sen ulkopuolelta ja jotka yhdistyksen on otettava huomioon toiminnassaan. Yhdistyksen on toimittava toimintaympäristön ehdoilla ja muutokset toimintaympäristössä aiheuttavat muutospaineita yhdistystoiminnan kehittämiseen.

Toimintaympäristön analyysin tavoitteena on hahmottaa nykyinen toimintaympäristö ja siinä odotettavissa olevat muutokset. Apuna voi käyttää esimerkiksi SLEPTE-analyysia, jossa toimintaympäristön muutoksia tarkastellaan sosiaalisista, lainsäädännöllisistä, taloudellisista, poliittisista, teknologisista ja ympäristöön liittyvistä muutoksista. Ammattiyhdistyksissä esimerkiksi jäsenistön ikääntyminen, työnantajakentässä tapahtuvat muutokset ja toiminnan tai kokousten siirtyminen verkkoon vaikuttavat toimintaan, ja ne on hyvä käsitellä strategiaprosessin aikana.

Perustehtävien analyysi

Vastataan kysymyksiin:

 • Mikä on yhdistystoiminnassa tärkeintä?
 • Mitkä asiat myös ovat tärkeitä?
 • Mitä tavoittelemme?
 • Osaammeko tarvittavat asiat?
 • Mitä osaamista haluamme kehittää ja miten?
 • Mitä muutoksia on odotettavissa yhdistyksessä ja sen toimintaympäristössä?
 • Kuinka kannustan itseäni ja kanssatoimijoitani?
 • Mitä odotan yhdistykseltäni?
 • Mitä kanssatoimijani odottavat minulta?

SWOT

Käydään läpi yhdistyksen toiminnan heikkoudet ja vahvuudet sekä toimintaympäristöstä tulevat uhat ja mahdollisuudet.

SWOT-nelikenttään kirjataan ylös

 • ylläpidettävät vahvuudet
 • kehitettävät heikkoudet
 • vältettävät uhat
 • hyödynnettävät mahdollisuudet

Skenaariotyöskentely

Skenaariotyöskentelyssä hahmotellaan vaihtoehtoisia tilannekuvia tulevaisuuteen, esimerkiksi 10–20 vuoden päähän.

Kuvataan esimerkiksi tilanne, jossa yhdistyksen toiminta on

 • kriisiytynyt,
 • ennallaan,
 • menestyksekästä,
 • ja mitä on pitänyt tapahtua, jotta kyseinen skenaario on toteutunut.

Lopuksi kuvataan, mitä yhdistyksen pitää tehdä, jotta haluttu skenaario toteutuu.

Tulevaisuusverstas

Analysoidaan nykytila – mikä tilanne on nyt? Uneksitaan tavoitetila, jolloin saadaan visio siitä, millainen yhdistyksen tulisi olla? Etsitään keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Mitä pitää tehdä?