Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastus

Yhdistyksen hallinnon ja talouden asianmukaisuuden ja oikeellisuuden tarkistaa yhdistyksen kokouksessa nimetty toiminnantarkastaja.

Hallituksen pitää avustaa toiminnantarkastajaa tehtävässään, vastata esitettyihin kysymyksiin ja varmistaa, että toiminnantarkastaja saa käyttöönsä kaikki hallintoon ja talouteen liittyvät aineistot ja asiakirjat. Hallituksen on allekirjoitettava toimintakertomus ja tilinpäätös ennen niiden toimittamista toiminnantarkastajalle.

Yhdistyksen kokous myöntää tili- ja vastuuvapauden

Rekisteröity yhdistys on oikeushenkilö eli yhdistys vastaa hallituksen ja toimihenkilöiden päätöksistä, vaikka koko omaisuudellaan. Tästä vastuusta yhdistyksen kokous vapauttaa toimijat vuosittain myöntäessään edellisen kauden toimijoille tili- ja vastuuvapauden.

Tarkastuksen kohteet

Toiminnantarkastajan tai hänen estyneenä varahenkilön tehtävänä on arvioida

  • yhdistyksen hallinnon järjestämisen asianmukaisuutta, ja että hallitus on toiminut sääntöjen ja päätösten mukaisesti,
  • kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, ja että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon,
  • johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta,
  • jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

Toiminnantarkastus suoritetaan yhdistyksen toimintaan nähden riittävässä laajuudessa. Toiminnantarkastaja kirjoittaa tarkastuksestaan toiminnantarkastuskertomus, joka annetaan tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen kokoukselle. Kertomuksessa on mainittava yhdistykselle mahdollisesti aiheutetuista vahingoista ja yhdistyslain rikkomisista, mutta yhdistys itse määrittelee, mitä toiminnantarkastuksessa erityisesti tarkastellaan.

Lyhyt vai pitkä tarkastuskertomus? Katso tästä:
lyhyt toiminnantarkastuskertomus
pitkä toiminnantarkastuskertomus

Toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi voidaan valita kuka tahansa riippumaton, luonnollinen henkilö esimerkiksi yhdistyksen jäsen. Hallituksen jäsentä tai hänen lähipiiriänsä tai yritystä ja yhteisöä ei voi valita. Toiminnantarkastajalla pitää olla riittävästi tuntemusta yhdistyksen toiminnasta sekä taloudellisista ja oikeudellisista asioista. Häneltä ei kuitenkaan vaadita tilintarkastuksen kokemusta tai tutkintoa kuten tilintarkastajalta.

Tilintarkastaja, joko KHT tai HTM, on valittava, jos

  • yhdistyksen taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa,
  • liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa tai
  • yhdistyksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

KHT tarkoittaa Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa ja HTM kauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa.