TJS Opintokeskus

Olemme akavalaisten ja STTK:laisten ammattijärjestöjen oma oppilaitos

TJS Opintokeskus

Tarjoamme jäsenjärjestöille, ammattiliitoille ja yhdistyksille koulutuspalveluja sekä taloudellista ja pedagogista tukea koulutustoimintaan.

Järjestämme koulutuksia itsenäisesti ja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Tuotamme kanssajärjestäjien kanssa koulutuksia, jotka tukevat ja kannustavat osallistujia yhteiskunnalliseen toimintaan ja osallisuuteen.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena edistämme jatkuvaa oppimista ja tuomme esille järjestötoiminnassa kertyvää osaamista osana kansalaisyhteiskuntaa ja suomalaista työkulttuuria.

Uudistamme koulutus-, sivistys- ja kehittämistoiminnan avulla ammattijärjestötoimintaa ja vahvistamme hyvinvoivaa, kestävää ja reilua työelämä.

Visiomme on, että TJS Opintokeskuksen ja jäsenjärjestöjen yhteistyön tuloksena ammattiliittojen järjestäytymisaste on vahva ja niiden järjestötoiminta on vetovoimaista.

Toimintamme rahoitetaan koulutustoimintaan tarkoitetulla suoriteperusteisella valtionosuudella. 

TJS kouluttaa

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena tarjoamme taustajärjestöjemme jäsenistölle jatkuvan oppimisen väylän. Koulutusten tavoitteena on aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian edistäminen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.

Kohderyhmiämme ovat akavalaisiin ja STTK:laisiin liittoihin kuuluvat henkilöstön edustajat, yhdistysaktiivit ja jäsenet sekä liittojen asiantuntijat.

Toteutamme vuosittain itse noin 200 koulutusta, joihin osallistuu noin 2000 ammattiliittojen jäsentä. Yhteistyössä keskusjärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa toteutamme vuosittain koulutusta yli 10 000 oppituntia noin 1200 tilaisuudessa. Tavoitamme vuosittain yhteensä jopa 110 000 osallistujaa.

Oppimiskäsitys

Uskomme yhteiseen oppimiseen.

Käytämme menetelmiä, joissa vuorottelevat kouluttajan tai fasilitaattorin valmistellut alustukset ja puheenvuorot sekä osallistujien kokemusten ja osaamisen jakaminen. Osallistujilla on aktiivinen rooli ja he kantavat vastuuta omasta oppimisestaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus ovat tärkeä osa koulutuksiamme.

Turvallisemman tilan periaatteet

Oppiminen ja osallisuus

  • Kannustamme kysymään ja käymme rakentavaa keskustelua.
  • Keskustelumme pysyy koulutuksen aiheissa, mutta olemme myös avoimia uusille näkökulmille.
  • Varmistamme, että jokaisella on mahdollisuus osallistua ja huomioimme erilaiset oppimisen tavat.
  • Kannamme vastuuta siitä, että jokaisella on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kaikki pääsevät mukaan porukkaan.

Toisten kunnioittaminen

  • Kohtaamme toisemme avoimesti välttäen oletuksia esimerkiksi toisten elämäntilanteesta, taustasta, toimintakyvystä tai sukupuolesta.
  • Puutumme asiattomaan käytökseen.
  • Tunnistamme jokaisen oikeuden yksityisyyteen. Kunnioitamme toisen henkilökohtaista tilaa.

Syrjimätön kieli

  • Käytämme kunnioittavaa kieltä ja vältämme stereotyyppisiä ilmaisuja.
  • Emme osallistu ulkonäön arvosteluun, juoruiluun, syrjiviin vitseihin tai seksuaalissävytteiseen puheeseen.
  • Suhtaudumme ymmärtäväisesti toisten erehdyksiin, ja pyydämme anteeksi, jos loukkaamme tahallisesti tai tahattomasti.

Häirintäyhdyshenkilömme ovat rehtori Karri Koli sekä koulutusassistentti Riina Kainiemi. Katso yhteystiedot.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Olemme tehneet suunnitelman tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain vaatimusten mukaisesti. Se koskee henkilöstöämme ja koulutustoimintaamme.

PDF

TJS:n suunnitelma

Tutustu meidän tapaamme tehdä suunnitelma.

Yleiset peruutus- ja muutosehdot

Noudatamme avoimissa koulutuksissamme noudatetaan seuraavia peruutus- ja muutosehtoja, ellei yksittäisen koulutuksen kohdalla ole muuta ilmoitettu:

Maksulliset koulutukset: Osallistumisen peruminen ilman kuluja on mahdollista kaksi viikkoa ennen koulutusta. Sairastumisesta johtuvissa peruutuksissa osallistumismaksu voidaan jättää kokonaan tai osittain veloittamatta. Yksittäisissä koulutuksissa voi olla poikkeavia peruutusehtoja.

Maksuttomat koulutukset: Pyydämme ystävällisesti peruuttamaan ilmoittautumisen etukäteen, jotta voimme ennakoida osallistujamäärän ja tarvittaessa päivittää käytännön järjestelyt.

Toisen henkilön voi vaihtaa maksutta osallistujaksi, mikäli se on tapahtuman kohderyhmän kannalta mahdollista.

Pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen tai siirtämiseen esimerkiksi vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä mahdollisiin kouluttajamuutoksiin tai muutoksiin toteutustavoissa.

Hallinto

TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto. Sivistysliiton hallitus on samalla opintokeskuksen johtokunta.

Opintokeskukset

Olemme Opintokeskukset ry:n (Studiecenralerna rf) jäsen ja osallistumme aktiivisesti sen toimintaan. Kehitämme yhdessä uusia toimintatapoja ja vapaan sivistystyön pedagogiikkaa kansalaisyhteiskunnan muutosten ennakoimiseksi ja digitalisaation haasteisiin vastaamiseksi.

Opintokeskukset ry on Suomessa toimivien 12 opintokeskuksen yhteenliittymä, joka toimii opintokeskusten yhteisenä edunvalvojana, toiminnan kehittämisen tukena ja yhteistyön edistäjänä.