Kokemuksia verkkokurssin suunnittelusta

Kuvituskuva, jossa nainen tietokoneen äärellä pitää peukaloja pystyssä. Kuva Studioroman, Canva.

Kiitos hyville kouluttajille, tämä oli oikein miellyttävä kurssi ja parhaiten toteutettu verkkokurssi. Kurssi sai minut motivoitumaan!

Toteutimme syksyllä TJS Opintokeskuksen ensimmäisen pilotin yhdistystoiminnan peruskurssista verkossa. Verkkokurssin suunnittelu oli opettavainen kokemus. Tässä pohdintojani suunnitteluprosessista ja toteutuksesta.

Mitoita kurssi oikein. Osaamisperusteinen koulutussuunnittelu toimi erinomaisesti verkkokurssien suunnittelun tukena. Kun mitoitimme kurssin opintopisteinä (yhdeksi opintopisteeksi, mikä vastaa 27 opiskelutuntia), saimme selkeät raamit verkkokurssin sisältöjen laajuuteen.

Varaa aikaa. Varasimme verkkokurssin suunnitteluun ja rakentamiseen paljon aikaa. Suunnittelu ei ole staattinen prosessi, vaan kokonaisuutta on muokattava jatkuvasti tukemaan osaamistavoitteita. Suunnitteluun käytetty aika maksoi itsensä takaisin toteutusvaiheessa, kun toiminnot oli saatu toimiviksi ja automatisoitua.

Määritä osaamistavoitteet. Osaamistavoitteiden kirjaaminen konkreettiseen, ymmärrettävään ja mitattavaan muotoon ohjasi koulutussisältöjen, opetusmenetelmien ja osaamistehtävien valintaa. Menetelmiä ja sisältöjä muotoillessa pysähdyimme monesti saman kysymyksen ääreen: Tukeeko tämä osaamistavoitteiden saavuttamista?

Valitse opetusmenetelmä ja kiinnitä ohjeistukseen huomiota. Koulutuksen pedagogisena mallinna hyödynsimme käänteistä oppimista (flipped learning). Itseopiskeltavissa moduuleissa kiinnitimme erityistä huomiota selkeään ohjeistukseen ja koulutussisältöjen sekä oppimistehtävien loogiseen etenemiseen. Osallistujille oli oltava selkeä käsitys siitä, mitä itseopiskeluun kuuluu ja miten, se suoritetaan.

Huomioi erilaiset oppijat ja pidä mielenkiinto yllä. Itseopiskeltavan materiaalien monipuolisuus ja vaihtelevuus auttoi osallistujien mielenkiinnon ylläpitämisessä sekä tuki erilaisia oppijoita. Koulutusmateriaalina käytimme videoita, tekstejä ja podcasteja. Myös arviointimenetelmien valinnassa erilaisten oppijoiden huomioiminen oli tärkeää. Käytimme verkkokurssilla erilaisia arviointimenetelmiä kuten kirjoitustöitä, ryhmäkeskusteluja, lyhyitä testejä ja itsearviointia.

Mahdollista vuorovaikutus. Olimme yllättyneitä, miten merkityksellisiksi osallistujat kokivat yhteiset reflektiotapaamiset. Itseopiskelun jälkeen aiheeseen syventäminen mahdollistui yhteisten keskustelujen ja aktivoitavien tehtävien kautta. Osallistujat pitivät myös tärkeinä ryhmä- ja parikeskustelujen kautta tapahtunutta vertaisoppimista.

Valitse alusta, joka mahdollistaa sujuvan työskentelyn. Howspace toimi verkkokurssin alustana loistavasti. Osallistujat, jotka tulivat alustalle ensimmäistä kertaa, osasivat navigoida kurssialustalla. Alustan kautta saa rakennettua visuaalisesti kiinnostavia ja keskenään erilaisia koulutussivuja.

Panosta viestintään. Viestintää ei ollut liikaa, vaikka välillä itsestämme niin tuntuikin. Alustan kautta viestintä osallistujille sujui vaivatta. Saimme ajastettua suurimman osan viestinnästä ja osallistujat pitivät siitä, että viestien avulla he saivat täsmäohjeita, muistutuksia ja heitä ohjattiin käsiteltävien aiheiden ääreen.

Koulutuksen päätyttyä moni kurssin osallistuja sai TJS Opintokeskuksen ensimmäiset opintopistemerkinnät valtakunnalliseen opintorekisteri Koskeen. Haluamme TJS Opintokeskuksessa tarjota tukea myös yksilöllisiin opintopolkuihin ja oman osaamisen syventäminen, joten jatkokurssi on jo meillä suunnittelussa.

Totesimme pilottikurssin toimivaksi palautteiden pohjalta ja olemme avanneet kurssin avoimeen tarjontaan. Katso Yhdistystoiminnan ABC -kurssin esittely.

Leena Könkkölä
koulutus- ja kehittämisasiantuntija

Lisää uutisia