Henkilöstön edustaja

Neuvottelu omien edustettavien kesken

Jotkin työehdot voivat merkitä etua yksille ja haittaa toisille. Jos neuvottelutilanteessa yhtäällä ovat asia-argumentit ja niitä vastassa vahva tunne- tai arvolataus, se vaatii erilaista lähestymistapaa kuin pelkkää asia-argumentointia. Tässä käsittelemme sitä, miten neuvotella omien edustettavien näkemys kasaan tilanteessa, jossa näkemykset ovat vahvasti latautuneet.

Tarkastelemme koulutuksessa esimerkkitapauksen kautta sitä, millaisilla eri tavoilla neuvotteluissa voidaan toimia. Käytännön case esimerkkien avulla tunnistamme neuvotteluissa yleisemminkin toimivia periaatteita. Koulutus vuorovaikutteinen ja sisältää mahdollisia tehtäviä.

Muut neuvottelutaidon koulutussarjaan kuuluvat teemat ovat: Paikallisesta palkkakuopasta pois ja
Vastakkainasettelu paikallisten neuvottelijoiden välillä.

Neuvottelutaidon koulutussarja

Koulutus koostuu kolmesta osasta, joihin voi ilmoittautua joko kaikkiin tai vain yhteen. Koulutus toteutuu vuorovaikutteisina etäluentoina, joissa tulee osallistujan ratkaistavaksi erilaisia tehtäviä.

Tarkastelemme koulutuksessa esimerkkitapausten kautta sitä, millaisilla eri tavoilla neuvotteluissa voidaan toimia. Käytännön case esimerkkien avulla tunnistamme neuvotteluissa yleisemminkin toimivia periaatteita.

Osallistumismaksu yhteen koulutukseen on 100 euroa.

Vastakkainasettelu paikallisten neuvottelijoiden välillä

Miten neuvotella tilanteessa, jossa esihenkilön ja luottamusmiehen näkemykset ajautuvat vastakkain. Käymme tässä läpi sitä, millä tavalla voisi saada neuvottelun käyntiin aiheesta, jota toinen neuvotteluosapuoli ei joko halua ottaa puheeksi tai ei tunnista asiassa olevan tarvetta muuttaa tilannetta.

Koulutus on vuorovaikutteinen ja sisältää mahdollisia tehtäviä.

Muut neuvottelutaidon koulutussarjaan kuuluvat teemat ovat: Paikallisesta palkkakuopasta pois ja Neuvottelu omien edustettavien välillä.

TJS laki -luentosarja II: Työsuhteiden määräaikaisuudet

Luennon aikana saat tiivistetysti tiedon työsuhteiden määräaikasuuksiin liittyvästä lainsäädännöstä henkilöstön edustajan roolin tueksi.

Luentosarja esittelee yhden henkilöstön edustajan roolin kannalta tärkeän työlain kerrallaan. Luentoja toteutetaan neljä vuoden 2025 aikana. Muiden luentojen teemat ovat tietosuoja, YT-laki, Tasapuolinen kohtelu ja syrjintä.

Vaikuta ja vakuuta viestijänä

Opit vastaanottajalähtöistä, puhuttelevaa ja tavoitteellista viestintää, jossa kuulijan tarpeet huomioidaan viestinnällisestä näkökulmasta. Koulutus kehittää vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojasi monipuolisesti ja käytännönläheisesti.

Harjoittelua varten valmistele 2-3 minuutin tietoisku jostain ajankohtaisesta asiasta. Tietoisku voi olla joko verkossa tai lähitapaamisessa tapahtuva puheenvuoro.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.

Rakenna yhteistyötä viestien

Koulutuksessa määrittelemme yhdessä, mikä henkilöstön edustajan viestinnässä on tärkeää ja mikä edistää yhteistyötä. Käymme läpi viestinnän keinoja kasvokkaisesta viestinnästä sähköiseen viestintään ja mietimme keinoja edustettavien mielipiteen esiin saamiseksi. Käsittelemme viestinnän haasteita ja ratkaisuja niihin. Lopuksi luomme kokonaisnäkemystä siitä, mitkä seikat vaikuttavat luottamuksen rakentamiseen.

Koulutuksessa vaihtelevat kouluttajan opetus ja osallistujien työskentely. Osallistujat jakavat näkemyksiään ja kokemuksiaan joko yhteiselle alustalle tai pienryhmissä.

Rakentava ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus

Koulutuksessa saat keinoja vuorovaikutussolmujen purkamiseen ja uusien ideoiden ja ratkaisuvaihtoehtojen ideoimiseen ja eteenpäin viemiseen. Hahmotat, mistä väärinymmärtäminen ja ajatteluharhat voivat juontaa ja saat keinoja puuttua niihin. Opit, miten ymmärrystä luovaa dialogia edistetään ja miten pidät puoliasi jämäkästi, mutta toista arvostavasti.

Koulutus on osallistava ja siinä tehdään harjoitus pienryhmissä.

Henkilöstön edustaja osatyökykyisen tukena

Koulutus koostuu itseopiskelusta verkossa ja vertaistapaamisesta. Työterveyslaitoksen tuottama sisältömateriaali kokoaa tärkeimmät asiat henkilöstön edustajan näkökulmasta ja linkittää lisätietoon Työterveyslaitoksen sivuille.

Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja työn välisestä suhteesta. Aluksi tulee tunnistaa työntekijän tarve tarkemmalle arvioinnille. Terveydenhuollon ammattilaiset selvittävät henkilön työkykyä ammatillisesta näkökulmasta, mutta myös asiakkaan itse tuottama tieto on tärkeää. Arvioinnin jälkeen haetaan ratkaisuja. Tässä kaikessa henkilöstön edustaja voi olla edustettavan tukena. Tukea edustettavaa neuvotteluissa ja auttaa sekä edustettavaa että työnantajaa näkemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Koulutuksen käyminen vie yhteensä noin neljä tuntia. Vertaistapaamisen osuus tästä ajasta on puolitoista tuntia.

Paikallisen neuvottelijan talousluvut

Päivä koostuu johdantoluennosta ja harjoitustehtävistä. Koulutuksessa tutustut tilinpäätökseen ja sen tietosisältöön laskemalla erilaisia tunnuslukuja.